loading

Loading...

3-Onze speerpunten

3-Onze speerpunten

Samen met inwoners zijn wij tot de volgende speerpunten gekomen: 

 1. COMMUNICATIE VAN DE GEMEENTE 

Wat zou het mooi zijn als; De communicatie van de gemeente duidelijk, begrijpelijk is voor zender en ontvanger naar volle tevredenheid geschiedt .

“De gemeente Soest communiceert niet of onvoldoende” is onder Soesters een van de meest gehoorde klachten. Een klacht die serieus genomen moet worden.  De gemeente moet namelijk snel bereikbaar zijn zodat zij vervolgens adequaat, tijdig en efficiënt kan reageren.

Wij weten dat de gemeente Soest haar uiterste best doet om deze klachten op te lossen. LAS is van mening dat dit nog beter moet en beter kan. De Soester samenleving vraagt erom.

LAS lanceert met dit eerste speerpunt een reële ambitie en inspirerend doel voor de komende vier jaar. Om dit speerpunt te realiseren zet LAS in op onder meer de volgende cruciale actiepunten:

 1. De website van de gemeente Soest moet toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt worden. Zowel in de functionaliteit van algemene informatie- en voorlichtingstool als in de functionaliteit van de basisentreetool. Die toegankelijkheid gaat op voor alle zes de door LAS onderscheiden dienstgebieden
 2. De functionaliteit als algemene informatie- en voorlichting kan sterk worden verbeterd.
 3. De functionaliteit van de basis-entreetool voor alle zes onderscheidende dienstgebieden van de gemeente kan sterk worden verbeterd.
 4. Nadruk moet proactieve in plaats van reactieve communicatie zijn.

LAS is ervan overtuigd dat deze en andere maatregelen sterk zullen bijdragen aan:

 • Het inzichtelijk maken van lopende casussen en processen van de gemeente Soest aan inwoners en ondernemingen.
 • De ervaring van Soester inwoners dat hun gemeente een overheidsonderdeel is die behoeften en (on)mogelijkheden van haar inwoners begrijpt. Een gemeente die daar adequaat op inspeelt en reageert. Een lokale overheid die door de inwoners begrepen wordt is belangrijk voor zowel de inwoner als de overheid zelf.
 • Het virtuele en fysieke gemeentehuis wordt het gemeenschapshuis. De plek waar op eenvoudige wijze goede en interessante informatie gevonden wordt. Informatie die bovendien gedeeld kan worden. Een plek bovendien waar, virtueel en fysiek, bijzondere ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

LAS begrijpt dat het realiseren van dit speerpunt bij de gemeente Soest niet alleen om technische en organisatorische aanpassingen aan de oppervlakte vraagt, maar dat er op onder meer de volgende dimensies ook een flinke reorganisatie nodig is.

Van Naar
Intern gericht kijken, denken en doen Extern gericht kijken, denken en doen
Gesloten Open
Dienstgericht Dienstbaarheid

 

 1. DIENSTBARE DIENSTVERLENING


Creëren van blijheid en trots bij zowel de inwoners van Soest als gemeente over de mate waarin en de manier hoe de dienstverlening is georganiseerd.

Icoon: n.t.b.

Het wordt spannend en kritisch wanneer inwoners uit Soest concrete dienstverlening via het gemeentelijk apparaat en/of via de contractpartners van de gemeente nodig hebben.
De gemeente Soest levert unieke producten en diensten. Een aantal voorbeelden :

Unieke producten

 • gemeentelijke informatie
 • officiële documenten
 • vergunningen

Unieke diensten

 • verkrijgen van inkomensvoorzieningen
 • zorgvoorzieningen
 • van-werk-naar-werk-begeleiding
 • handhaving van de rechtsorde (openbare orde en veiligheid)

Bovenstaande voorbeelden geven een beeld aan producten en diensten waarvoor de gemeente een monopolypositie heeft. Inwoners kunnen voor deze zaken namelijk niet naar een andere instantie. De Soester inwoner kent en herkent goede service- en dienstverlening vanuit het private (particuliere) domein. Het is terecht dat die Soester  dat ook verwacht van het publieke (overheid) domein. Een gemeentelijke overheid dus die ervoor zorgt en dat ook laat zien, dat met haar monopoliediensten en -producten de inwoners van Soest zich goed gezien, gehoord, begrepen en geholpen voelen.

Deze ambitie stelt hoge eisen aan de inrichting en het functioneren van het gemeentelijk apparaat en de ontwikkeling daarvan. Zo moet er onder meer sprake zijn van:

 • Goede toegankelijkheid van de organisatie en informatie (door middel van loketten en website). Het toegankelijk zijn van de ambtenaren. (In de volksmond: ‘de mensen van de gemeente’).
 • Goede begeleiding van de ‘klant’ bij regelgeving, procedures, tijdpaden, etc., door de mensen en de organisatie van de gemeente.
 • Gecoördineerde en snelle afwikkeling van ‘complexe/meervoudige’ zaken, onder meer door niet serieel maar parallel aan de zaak te werken
 • Tijdige, betrouwbare en proactieve voortgangsinformatie aan de betreffende inwoner over de status van zijn aanvraag
 • Begrijpelijke (onderbouwing van) besluiten
 • Ook tijdige, betrouwbare en proactieve voortgangsinformatie aan de betreffende inwoners over het vervolg op regelgeving, besluiten, etc..

Net als veel inwoners (onder)vindt LAS dat de gemeente op tal van vlakken nog verre van (bovenstaand) ideaal functioneert. Het moet en kan dus anders!

LAS zet met Speerpunt 2. de ambitie en een inspirerend doel voor de komende vier jaar neer. Om dit speerpunt te kunnen realiseren zet LAS in op onder meer de volgende cruciale actiepunten:

 1. Alle contacten van inwoners met de gemeente worden opgenomen in een Klant Volg & Rapportage & Historie Systeem.
 2. Inwoners krijgen direct na hun contact niet alleen een ontvangstbevestiging maar ook informatie over inrichting en verwachte duur van het vervolgtraject. Later opgevolgd door specifieke voortgangsinformatie
 3. Meting van de échte klantervaring en klanttevredenheid, direct na afloop van ieder klantcontact met de gemeente. Want dan kan waar nodig op basis van die klantinformatie en de eventuele feedback nog wat gedaan worden. Wanneer een klacht gerepareerd wordt zal de tevredenheid van de Soester inwoners groter worden. Geen periodieke klanttevredenheidsmeting meer die nu de standaard is. Want deze meting is te generiek en te laat. Bovendien helpt deze achteraf-meting niet de relatie inwoner/gemeente real time te verbeteren.
 4. Het invoeren van kwartaalrapportages aan de gemeenteraad over de progressie van de klantervaringen per product/dienst. De kwaliteit van de dienstverlening moet niet langer een zaak van de gemeentelijke organisatie (lees: college van B&W en ambtenaren) zijn, maar ook van de politiek (lees: de gemeenteraad). Met deze rapportages kan de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid toetsen én waarmaken.

 

LAS is ervan overtuigd dat deze en andere maatregelen niet alleen sterk aan de tevredenheid, blijheid en trots van de inwoners (klanten) bijdragen, maar dat ook het werk van de ambtenaren plezierig is. Aan beide zijden is men tevreden. Een positieve ‘vliegwielwerking’.

 

LAS realiseert zich terdege dat het waarmaken van dit speerpunt bij de gemeente niet alleen om technische en organisatorische aanpassingen aan de oppervlakte vraagt, maar dat er op onder meer de volgende dimensies ook diepere veranderingen nodig zijn. Een cultuuromslag.

 

Van Naar
Organisatie-gezwicht Dienstbaar aan de klant-gezworen
Niet de organisatie staat voorop (hark, processen, efficiency) Maar de (beleving van) mensen buiten en binnen staan centraal

 

 1. ONTWIKKELING VAN VITALE EN DUURZAME BUURTEN, WIJKEN, STAD EN OMGEVING

Verkleinen van de afstand tussen het Gemeentehuis (Systeemwereld) en wat er leeft in de buurten en wijken (Leefwereld)

Icoon: n.t.b.

De relatie met inwoners moet en kan niet alleen bij het gemeentehuis (zie de beide speerpunten hiervoor) worden verbeterd, maar vooral ook daarbuiten. Niet alleen om de problemen van vandaag maar ook om de uitdagingen van de toekomst samen aan te pakken. De relatie- en informatieafstand tussen het gemeentehuis (door velen ervaren als die lastige systeemwereld) en de gemeenschap (de echte en complexe leefwereld van inwoners) kan en moet dan sterk worden verkort en verbeterd.

LAS zet met Speerpunt 3 een ambitieus en inspirerend doel voor de komende vier jaar neer. Om dit speerpunt te realiseren zet LAS in op onder meer de volgende cruciale actiepunten:

 1. Het invoeren van één vaste eerstverantwoordelijke en aanspreekbare wethouder per buurt/wijk.
 2. Het herinvoeren van wijkcoaches die in dienst zijn van de gemeente en dus niet van Stichting Balans of andere organisaties. De wijkcoaches vertegenwoordigen de gemeente in de wijk. Zij zijn de ogen en de oren van het gemeentehuis en zorgen daar waar nodig voor adequate en tijdige actie en reactie vanuit het gemeentehuis.
 3. Het invoeren van wijkraden waar inwoners zitting hebben. De wijkraden krijgen de zorg en de mede-regie voor integrale duurzame ontwikkeling van hun lokale woon-, leef- en werkomgeving.
 4. Een halfjaarlijks politiek wijkoverleg. In het overleg bespreekt de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van alle wijkraden knelpunten en wensen die betrekking hebben op de staat, de vitaliteit en de feitelijke en benodigde duurzame ontwikkeling van de leefwereld.

LAS is ervan overtuigd dat bovenstaande maatregelen bijdragen aan:

 • Een groter vermogen van de wijk en buurt om in de directe omgeving te werken aan het ontwikkelen van een vitale en duurzame woon-, leef- en werkomgeving. Uiteraard met ondersteuning van de gemeente.
 • Meer waardering en respect van de leefwereld voor het functioneren van de systeemwereld in het gemeentehuis.

LAS realiseert zich dat voor de realisatie van dit speerpunt bij de gemeente niet alleen technische en organisatorische aanpassingen aan de oppervlakte nodig zijn. Op de volgende dimensies zal er flink veranderd moeten worden.

 

Van Naar
Externe wijkcoaches Wijkcoaches in dienst van gemeente
Regie enkel vanuit gemeentehuis Meepraten door wijkraden
Bestuur op afstand Wijkwethouder

 

Creëren van voldoende (nieuwe) mogelijkheden voor vitaal en duurzaam wonen, zorgen, leven, werken en verkeer voor nu en later

Icoon: n.t.b.

De uitgaven aan overheids- en collectieve voorzieningen hebben hun maximum bereikt. De landelijke overheid in Den Haag verlangt meer van de samenleving en trekt delen van de verzorgingsstaat terug. Het motto is:  Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij!

Dit betekent een ingrijpende verandering. De landelijke en provinciale overheid trekt zich terug. Grote en nieuwe verantwoordelijkheden worden doorgeschoven. Allereerst is de lokale (gemeentelijke) overheid de verantwoordelijke en uiteindelijk worden de inwoners geacht hun verantwoording te pakken.

Inwoners individueel of gezamenlijk in buurt, wijk of dorp moeten in toenemende mate zorgen voor  voldoende, samenhangende voorzieningen voor wonen, zorgen, leven en werken.

Alleen dat wat inwoners niet zelf individueel of gezamenlijk kunnen regelen moet vanuit algemeen belang via gemeente, intergemeentelijk of bovengemeentelijk geregeld worden.

Wij willen in Soest voldoende vitaliteit, duurzaamheid, effectiviteit en efficiency realiseren. Daarom moeten zaken betreffende wonen, zorgen, leven en werken niet langer gescheiden van elkaar maar juist volledig in samenhang met elkaar benaderd worden. Het is noodzakelijk om integraal te beoordelen, te denken én te werken. Het bereiken van goede en samenhangende voorzieningen voor wonen, zorg, leven en werken kan door het realiseren van toegevoegde waarde op meerdere vlakken (meervoudige waardecreatie)

Voorbeeld:

Klik op deze link om te zien hoe creatieve Soesters een efficiënte afvalscheiding hebben bedacht.

De landelijke overheid onderkent dit. Den Haag dwingt via de invoering van de omgevingswet, (invoering wordt verwacht in 2019), integraal werken op gemeentelijk niveau af.

De bij LAS-Speerpunt 3 genoemde actiepunten spelen eveneens in op deze ontwikkelingen. Deze actiepunten zijn krachtig genoeg voor de realisatie van sleutelvoorzieningen. Voorzieningen die nodig zijn om voor nu en later op binnengemeentelijk niveau goed te kunnen wonen, zorgen, leven en werken. LAS voorziet dat voor adequate ontwikkeling verandering nog meer nodig en mogelijk is.

LAS versterkt daarom met speerpunt 4 de ambitie en het inspirerend doel op dit vlak voor de komende vier jaar en de periode daarna. Om dit speerpunt voor de volgende vier jaar voldoende te ondersteunen en draagkracht te geven zet LAS in op onder meer de volgende cruciale actiepunten:

 1. In de beleidsplanningen voor wonen, zorgen en leven uitgaan van de reële, niet-verdoezelde woning(nieuwbouw)behoeften. Hierbij moet rekening gehouden worden met wat nodig is voor heden en toekomst. De ambitie is om huidige ingezetenen te kunnen behouden voor Soest. Maar ook met de blik op de te verwachten nieuwe ingezetenen ten gevolge van de regio-overeenkomst tot extra woningbouw voor Soest en Soesterberg.
 2. (Meer) bestaande en nieuwe wooncomplexen geschikt maken voor mix-bewoning voor ouderen en jongeren.
 3. Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen inzetten voor woningnieuwbouw.
 4. Meer woningbouw en bedrijvigheid mogelijk maken door uit te gaan van beschermende groene contouren, in plaats van beschermende rode contouren.
  NB: zie bijvoorbeeld het plan “De Maten”
 5. Natuur???
 6. Retail???
 7. Overig bedrijfsleven??? Bijvoorbeeld: Opschonen en herverdelen/clusteren van de verschillende bedrijvigheden binnen Soest
 8. Sport??? Wat te doen met clustering voetbalverenigingen bijvoorbeeld?
 9. Recreatie???
 10. Verkeer??? Bijvoorbeeld: Beperken van de verkeershinder op hoofd- en ontsluitingswegen. Door een betere op doorgaand autoverkeer en bestemmingsautoverkeer toegesneden verdeling, sturing en regulering van het (auto)verkeer. Het doorgaand autoverkeer ontmoedigen door behoud van acceptabele vertragingen binnen Soest. Het autobestemmingsverkeer evenredig verdelen, door afsluitingen op te heffen.

LAS is ervan overtuigd dat bovenstaande maatregelen bijdragen aan:

 • Een groter vermogen van de wijk en buurt om in de directe omgeving te werken aan het ontwikkelen van een vitale en duurzame woon-, leef- en werkomgeving. Uiteraard met ondersteuning van de gemeente.
 • Meer waardering en respect van de inwoners dankzij het beter gemeentelijk functioneren.

LAS realiseert zich ook hier terdege dat het realiseren van dit speerpunt bij zowel de inwoner (samenleving) als het gemeentelijk apparaat niet om functioneringsaanpassingen aan de oppervlakte vraagt, maar ook om diepere veranderingen op onder meer de volgende dimensies:

 

Inwoners Gemeente
Van Naar Van Naarm

 

Met dit laatste zal voldoende rekening en in breed verband moeten worden gehouden bij de uitvoering van de aangegeven cruciale actiepunten.

Voortdurend inzetten op het belang van het maximaal participeren (= meedoen) van de inwoners van Soest

Wanneer de hierboven geschetste noodzakelijke ontwikkelingen kunnen slagen, dan is een grote verandering noodzakelijk in de wijze waarop de gemeente omgaat met inwoners, ondernemingen en organisaties.

“De ladder van Burgerparticipatie” – die ook door de Gemeente Soest wordt gebruikt – maakt duidelijk wat er mogelijk en nodig is.

Afbeelding participatieladder

Om adequaat in te spelen op wat voor nu en later nodig is, moet er door de gemeente met de gemeenschap vooral worden samengewerkt. In bovenstaand schema is dat aangegeven via:

 1. Adviseren
 2. Coproduceren
 3. Meebeslissen

De vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en Soest 2002) hebben in de afgelopen vier jaar herhaaldelijk laten zien dat er bij hem sprake is van veel koudwatervrees en angst voor verlies van invloed en macht. Steeds weer werd er niet voor zo maximaal mogelijk burgerparticipatie (c. t/m e.) gekozen maar voor zo min mogelijk burgerparticipatie (a., b. en mondjesmaat c.).

Uit de geïllustreerde arrogantie voor behoud van de zeggenschap en macht spreekt niet alleen minachting voor de inwoners en de daar aanwezige kennis, kunde, kwaliteit en kracht. Maar ook gebrek aan kennis, kunde en ervaring op het gebied van inzetten van het meedoen van de inwoners. Dit is niet alleen van toepassing binnen de Soester politiek (de raad) maar ook binnen het bestuur (college van burgemeester en wethouders) en het gemeentelijk apparaat (de top- en lagere ambtenaren).

Dit heeft tot veel – onnodige – strubbelingen en frustraties geleid binnen zowel de gemeenschap als de gemeente. Doodzonde en onvergeeflijk.

LAS is altijd van mening geweest dat deze lafhartige wijze van kijken, denken en werken binnen en door de gemeente niet langer voortgezet kan worden. Lokaal Anders Soest wil haar naam eer aan doen en gaat zich daarom ook in de komende raadsperiode opnieuw vol inzetten voor een zo groot mogelijke en goed ingerichte burgerparticipatie. Alleen zó kunnen de belangen voor, van en in een vitaal en duurzaam Soest adequaat worden gediend.

Om dit mogelijk te maken gaat LAS in de komende raadsperiode inzetten op het meedoen en meedenken van de inwoners van Soest. Dit willen wij realiseren door kennis, kunde en durf in gemeentelijke organisatie (raad, B&W en ambtelijk apparaat) te versterken.

 

6 BIJZONDERE STEUNVERLENING

Extra aandacht/hulp voor integratie, participatie en armoedeval (was 8)

LAS ondersteunt lokale initiatieven die mensen helpen om te integreren in de arbeidsmarkt. In Soest zijn er al dergelijke particuliere initiatieven ontstaan. Zoals bijvoorbeeld ’t Honk. LAS wil via onderstaande maatregel initiatieven stimuleren

 • Het opzetten van een gemeentelijk steunloket voor initiatieven om inwoners helpen te integreren in de arbeidsmarkt. Het steunloket staat onder leiding van een aanjager overheidsparticipatie.

In een welvarend dorp als Soest zou armoedeval voorkomen moeten worden. Door het inzetten van wijkcoaches moeten schrijnende gevallen eerder boven water komen dan nu het geval is……….

Initiatieven van Soester inwoners verdienen bijzondere begeleiding en steun (was 3)

In Soest is sprake van een bijzondere inwoners- en ondernemerskracht. Deze talenten en netwerken benutten is voor ons een enorm belangrijk speerpunt. Soest is van oudsher rijkelijk bedeeld met creatieve, leergierige en vitale netwerken. Zonde om niet optimaal gebruik van te maken en profijt te trekken van het talent in Soest. Zo creëren wij met elkaar een nog mooier, vitaler en duurzamer Soest en Soesterberg. Het is in onze dorpen méér dan goed toeven (lees: wonen, leven, werken en ondernemen).

 

Veel inwoners en ondernemingen met goede en interessante ideeën lopen tegen een gemeentelijke muur van onwil op. LAS krijgt hier (veel te) veel meldingen van. Wij kregen boodschappen als:

 

 • “Wij komen niet verder, door een gemeentelijke overheid die weerbarstig is en bekrompen.”
 • “Er kan en mag te weinig”.
 • “Het proces verloopt meestal ingewikkeld en stroperig”.
 • “Je ontvangt te weinig constructieve feedback of andere steun”.
 • “Het duurt en duurt, en je weet niet waar je aan toe bent”.

 

Het is logisch dat veel initiatiefnemers ontmoedigd raken en afhaken. Of dat ideeën niet zo zijn opgepakt als daadwerkelijk de bedoeling was. LAS vindt het zonde dat deze kansen voor open doel gemist worden. Dat moet en kan anders!

 

LAS wil daarin een ommekeer bewerkstelligen door middel van de volgende cruciale actiepunten:

 • Het opzetten van een gemeentelijk steunloket voor nieuwe initiatieven van inwoners en bedrijven. Het steunloket staat onder leiding van een aanjager overheidsparticipatie. (zie ook speerpunt 6)
 • Het bemensen van dit loket met specialisten die de kunst van ‘overheidsparticipatie’ (zie schema bij Speerpunt 5) verstaan. Dat zijn mensen die nauwe contacten onderhouden met de wijkcoaches, zodat zij goed weten wat er binnen de gemeenschap leeft
 • Het instellen van een politiek/ambtelijke commissie voor overheidsparticipatie. Deze commissie komt tweewekelijks bij elkaar voor het uitvoeren van een eerste politiek en ambtelijke toets op maatschappelijk en politiek belang en draagvlak voor elk nieuw ingediend initiatief. Hierna wordt vastgesteld welke gecoördineerde steun vanuit de gemeente voor de verkozen initiatieven nodig en mogelijk is. Uiteindelijk moet de aanjager overheidsparticipatie en steunloket zorgen dat de gemeente deze steun ook echt levert.

 

Doel van deze aanpak is: interessante initiatieven goed en versneld uit de premature ontwikkelingsfase naar de daadwerkelijke (door)startfase te krijgen. Daarnaast anticiperen op een goede en snelle behandeling van alle voor de (door)start benodigde formaliteiten bij de gemeente.

 

Speerpunt DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 1. = Voortvarend rechtdoen aan de bedoelingen van het duale stelsel (was 11)

 

Doelen van het in 2001 invoeren van het duale stelsel waren:

 • Een scheiding tussen bestuur van gemeente (wethouders) en de controlerende machte (de gemeenteraad). Dit noemt men met een mooi woord ‘het duale stelsel’.
 • Opdat er een politiek bedrijf kon ontstaan dat minder gepolariseerd was (door dominantie van de coalitie, de coalitiebelangen en coalitiepolitiek) en er meer recht kon worden gedaan aan de belangen van alle inwoners van Soest en Soesterberg.

 

Het programma van de huidige coalitie beschrijft in dit verband het volgende voornemen: …….

Helaas moet worden geconstateerd dat in de afgelopen vier jaar (nagenoeg) niets van dit voornemen is waargemaakt. Het bleef bij politiek op oude wijze. LAS vindt dat dit anders moet en kan!

 

LAS wil politiek op nieuwe wijze zekerstellen door:

 

 1. Voorafgaande aan de Gemeenteraadsverkiezing in Soest formatiespelregelafspraken te maken.
 2. In het bijzonder afspreken dat de raad zonder dwingend coalitieakkoord in vrijheid meerderheden kan zoeken voor elk onderwerp.

LAS is ervan overtuigd dat op deze basis met elkaar samenwerken in de politiek niet alleen de belangen van de Soester samenleving (de inwoners en de ondernemingen) beter worden gediend, maar ook de belangen van de gemeente en de gemeentelijke politiek zelf.

 

 

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *