loading

Loading...

Stem daarom LAS!

Stem daarom LAS!

Klaar voor vernieuwing?
Stem Lokaal Anders Soest!

“Programma voor het andere Soest”

Lokaal Anders Soest bestaat uit betrokken mensen. Soesters die weten wat er leeft in de gemeente. Onze mensen zijn actief in het verenigingsleven, in de dorpen, wijken en buurten. Zij gaan de straat op om het gesprek met de Soesters aan te gaan.

Lokaal Anders Soest – Kortweg LAS!

Politiek is volgens ons gewoon een kwestie van doen! Heldere afspraken waarbij de belangen van de Soester inwoners en ondernemers centraal staan. Maar dat niet alleen! LAS staat ook voor meedoen en meepraten. In Soest zijn er veel goede ideeën en initiatieven. We moeten de kansen benutten en mensen de ruimte geven. De ramen en deuren open zetten!

Voor Soest met Soesters

Als lokale partij willen wij niet, zoals de landelijke partijen, de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep vertegenwoordigen. Wij willen er voor Soest en de Soesters zijn. LAS is een politieke beweging waar constructief denken, praten en handelen leidend is. Elke Soester kan en mag, als het in zijn eigen invloedssfeer ligt, een aandeel hebben in wonen, leven, werken en welzijn. Meedoen en meepraten dus!

De mooie en duurzame toekomst voor Soest en Soesterberg is ons ijkpunt. Wij zijn alert op invloeden die nadelig zijn voor de toekomst van onze mooie dorpen. Wij zijn en blijven waakzaam.

De mensen van LAS hebben verschillende achtergronden. Zowel ideologisch als politiek. Wat wij gemeen hebben is de overtuiging dat het anders kan in Soest. LAS is niet links en LAS is niet rechts. LAS is Soest en Soesterberg.

Waarom Lokaal Anders Soest?

Niet omdat wij vinden ‘dat die anderen het zo slecht doen.’ LAS wil samenwerken en daadkracht tonen. Met elkaar moeten we dat doen. Dus ook met de andere partijen.

Wij weten dat Soesters goede ondernemers zijn. Betrokken bij hun dorp. De gunfactor is hoog. De liefde voor het dorp is voelbaar bij de vele activiteiten en evenementen die georganiseerd worden. Soesters zijn kritisch maar ook positief.

Kritisch zijn is goed. Maar alleen maar kritiek uiten is te gemakkelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat politiek meer is dan overleggen en vergaderen. Politiek is samenwerken. Handen uit de mouwen. Met het college, met de raad, maar vooral met u: inwoner van Soest.

Als lokale partij willen wij niet, zoals de landelijke partijen, de mening van een bepaalde klasse, linkse, rechtse of christelijke groep vertegenwoordigen. Wij willen Soest en Soesterberg zijn. Te veel mensen zijn afgehaakt en teleurgesteld geraakt in de politiek. Omdat zij niet gehoord en gezien werden. LAS wil de afhakers weer betrekken bij Soest en Soesterberg.

Omdat de politiek er voor de inwoners is. De inwoners zijn er niet voor de politiek.

LAS wil van de gemeenteraadsverkiezingen geen proefverkiezing voor de Tweede Kamer maken. Wij begrijpen dat landelijke vraagstukken onderwerp zijn op de politieke agenda. Maar op 21 maart zijn wat LAS betreft, lokale onderwerpen de speerpunten van de verkiezingen.

Wat wil LAS realiseren?

De inwoners van Soest en Soesterberg moeten mogelijkheden geboden worden om te wonen in een omgeving die duurzaam ontwikkeld is. Onze dorpen moeten kansen bieden voor een vitale leefomgeving. Het is toch leuk om in Soest of Soesterberg te wonen?

Dat willen wij realiseren door eerst het overleg aan te gaan. Niet met de hakken in het zand en met de koppen tegenover elkaar staan. Samenwerken met andere partijen, met het verenigings- en bedrijfsleven en natuurlijk met de inwoners. Kortom: contact zoeken, de straat op. Met respect voor elkaars opvattingen en meningen.

Onze speerpunten voor de toekomst op vier thema’s, die één geheel vormen.

VITALITEIT – DUURZAAMHEID – PARTICIPATIE – VERANTWOORDELIJKHEID

 • Tijdig en heldere communicatie van een luisterende gemeente, die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Wij willen een ambtenaar die ongevraagd hulp biedt en vraagt: “Waarmee kan ik u helpen?”
 • De Soesters mogen weer trots op hun dorp zijn. Niet alleen vanwege de fraaie natuur en de vriendelijke mensen. De inwoners mogen ook blij en trots worden op de dienstverlening van ons gemeentelijk apparaat. LAS staat voor klantgerichte veranderingen die in de ogen van de inwoners noodzakelijk zijn.
 • De gemeente moet steeds weten wat er leeft in de buurten en wijken. Ons advies: Gemeente, ga de straat op en de wijken in!
 • Wonen in een omgeving die vitaal is en waar je energiek oud kunt worden. Een toekomstbestendige omgeving met nieuwe mogelijkheden voor wonen, zorgen, leven, werken en verkeer.
 • Het is toch heerlijk als je mee mag denken en mee mag praten over ontwikkelingen in je buurt, wijk of dorp. Meepraten is meedoen. LAS gaat voor maximale deelneming van de inwoners en wil dat lokale initiatieven met open armen worden ontvangen!
 • Aandacht en hulp voor mensen in de Soester samenleving die het niet zelfstandig redden. LAS zet zich in om deze mensen volwaardig deel te laten nemen.
 • Gemeentelijke plannen worden in een vroeg stadium bekend bij alle betrokkenen. Zo is er meer ruimte voor informatieverstrekking, inspraak en meedenken. LAS zet zich in voor politiek waarbij de behoeften, belangen en kansen goed worden gehoord, begrepen en meegenomen.

 

Gebruik kennis en kunde van inwoners!

Inwoners van Soest vragen – niet voor niets – om eerlijke kansen voor hun nieuwe inzichten en initiatieven. Zij vragen om een eerlijke en gelijkwaardige politieke en ambtelijke behandeling. In de huidige werkwijze blijkt dit steeds weer lastig realiseerbaar. Op basis van een verkiezingsuitslag worden voornemens  dichtgetimmerd,  plannen ambtelijk uitgewerkt, waarna inwoners ermee worden overvallen.  Dit is de op traditionele (machts)politiek gebaseerde gemeentepraktijk in Soest.

Wat zou het mooi zijn als de wensen, energie, ervaring, kennis en kunde van burgers zich verder bundelen en zo aan zeggingskracht en onderhandelingskracht winnen. Een samengaan van benodigde veranderingen en vernieuwingen, met het behouden en benutten van het waardevolle uit het verleden.

 

LAS is klaar voor het stimuleren en versterken van een “burgerkracht-beweging” o.a. door het initiëren van vroegtijdig overleg met álle betrokkenen, of dat nu over heel Soest  gaat (Omgevingsvisie 2020) dan wel over een straat, buurt of wijk.(Overhees, Smitsveen, Officierscasino)

Samen maken we politiek!

Democratisch samenspel

Inwoners hebben landelijk én lokaal veel van  hun geloof in de politiek verloren.

Hoe mooi zou het zijn als de relatie tussen burgers, bedrijven, politiek en ambtenaren weer gebaseerd is op een (noodzakelijke) vertrouwensband.

LAS heeft in de afgelopen jaren bewezen voorbeeld en trekker te zijn van betrouwbare transparante gemeentepolitiek en wil dit uitbreiden. Helaas voor Soest strandden deze plannen veelal op een onwillige coalitie. (Overhees, ouderenzorg, sport)

Inwoners zijn klaar met de gevoelde minachting door de politiek!

Wat zou het mooi zijn als in de politiek niet vooral de partij- en coalitie-belangen domineren maar juist de brede belangen van Soesters.

Inwoners worden  steeds meer aangespoord tot en aangesproken op het leveren van eigen bijdragen.

Wat zou het mooi zijn wanneer (onder)nemers van burgerinitiatieven bij de gemeente op voldoende en passend gehoor en steun kunnen rekenen.

Daarvoor moet er veel veranderen, vooral in de manier waarop in Soest bestuurd wordt. Een college, bestaande uit vakbekwame empathische bestuurders met passie voor ons mooie Soest, moet van iedereen zijn en niet van enkele partijen.

Alleen zo ontstaat een  overheid, die zich dienstbaar opstelt naar een samenleving die graag wil meedoen, meespreken en beslissen. Een overheid die daarnaast ook daadkrachtig doet waar zij voor besteld zijn en óók beschermt wat bescherming nodig heeft. Op weg naar een vitale en duurzame gemeente.

LAS wil dat andere bestuur in Soest brengen. Uw steun helpt dat mogelijk maken.

 

Duurzaamheid

Alle inwoners kiezen voor een mooi en veilig Soest waar je nu, maar ook later met elkaar gezond en  plezierig kunt wonen, leren en werken.  Waar je je vrije tijd met een glimlach kunt besteden. Kortom inwoners willen een vitaal Soest nu en ook voor de volgende generaties.

Duurzaamheid is voor LAS méér dan schone energie. Het is de samenhang van alles wat ons tot een vitale gemeente maakt en houdt. Daar hoort ook bij het omzien naar elkaar, het bijdragen aan eigen kracht voor hen die het niet zelfstandig rooien. Het corrigeren of bestraffen van ongewenst gedrag als ook het belonen van bijdragen aan de gemeenschap.

LAS is voor het vinden van oplossingen voor de vervuilende energie. Voldoen aan de wettelijke opdracht om tot 30% vermindering te komen, is het absolutie minimum. Alleen door breder en in samenhang te kijken naar alle opties, ontstaan er mogelijkheden om bijvoorbeeld het onzalige plan van Amersfoort voor mega-windmolens in de polder tegen te houden.

Inwoners verwachten dat Soest volop mee gaat doen op de gebieden duurzaam inkopen, duurzame energievoorziening en duurzaam inrichten van de omgeving.

LAS is klaar om de andere aanpak van brede duurzaamheid op alle fronten op gang te brengen. Met uw steun kan LAS die verandering in Soest brengen.

 

Verkeer in en door Soest

Inwoners die zich verplaatsen in, vanuit en naar Soest houden niet van grote vertragingen laat staan van verstoppingen en blokkades. Inwoners willen wél meedenken richting oplossingen, zoals het verdelen van het verkeer of het verleggen van een weg. Inwoners accepteren dat het soms wat vol is. Echte knelpunten zoals in Soest Zuid, De Koningsweg of op de Stadhouderslaan/Korte Brinkweg geven zoveel overlast voor omwonenden, dat hiervoor oplossingen geboden moeten worden.

Inwoners rond deze plekken hebben bewezen hierover constructief te willen meedenken.

LAS wil dat het gemeentebestuur dat overleg écht gaat voeren. Met uw steun kunnen we dat op gang brengen.

Waar bouwen (rood) en waar niet (groen)

Inwoners zijn klaar met wéér een flat in de achtertuin!

De behoefte aan extra woningen in Soest wordt door veel inwoners gevoeld. Lange wachtlijsten tonen dit nog eens aan. Noodgedwongen zoeken veel jongeren hun heil buiten Soest. Wat er nieuw gebouwd wordt is voor hen vaak niet betaalbaar. Nieuw bouwen kan nu alleen binnen de oude bebouwingsgrenzen (rode contour), met als gevolg dat elk vrij stukje wordt volgebouwd. En steevast gaat dit gepaard met de nodige protesten.

Inwoners willen geen volgepropt dorp, wél een groen dorp. Groen in en rond het dorp, zonder de nu bestaande rommelranden. Ruim die op door beheerst te bouwen, wat je anders ín het dorp moet doen.

Waar de gemeente het eerder liet liggen is LAS klaar om bestaande plannen voor het verfraaien van die rommelranden, ook door beperkte nieuwbouw te laten uitvoeren . (Hees/Hooiweg/Koninginnelaan)

Wat zou het mooi zijn wanneer er binnen de dorpen  nog veel groen overblijft.
LAS is klaar voor behoud van voldoende kenmerkend groen in Soest.

LAS is klaar voor goede gesprekken met inwoners over “welk dorp wil Soest zijn en worden?”

Met uw steun kan LAS dit op gang brengen!

 

Zorg voor elkaar

Inwoners van Soest, ook en vooral de senioren, zijn vaak actief in vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Zo ook de leden van het COSBO. Al dan niet op verzoek leveren zij een waardevolle bijdrage, ook richting het gemeentebestuur. Vanuit hun deskundige betrokkenheid hebben zij op verzoek van de gemeente, met veel inzet een voorstel uitgewerkt, in het kader van voorlichting aan en bewustwording van ouderen op hun toekomstige woonbehoefte. Zonder inhoudelijke reactie wordt dit plan als “te duur” terzijde geschoven.

Actieve senioren zijn klaar met het negeren door de gemeente!

Hoe mooi zou het zijn als die senioren wél mee mogen doen!
LAS is klaar voor de plannen van het COSBO. Met voldoende steun krijgt LAS de gelegenheid de nodige verandering te realiseren en gaan de ouderen óók meedoen.

 

De Soesterbergers zijn klaar met te weinig zorgplaatsen voor hun ouderen! Hard vechten door inwoners heeft de Heijbergh open gehouden. Voor een dorp met nu al 6.500 inwoners is echter het aantal plekken in de langdurige zorg volstrekt onvoldoende. (nog niet de helft van wat als landelijk gemiddelde wordt beschouwd)

Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners in hun dorp verzorgd kunnen worden, wanneer zij dat nodig hebben?

LAS is klaar voor een eerlijke verdeling van de nodige zorgplaatsen over de hele gemeente! Met uw steun……

 

LAS is klaar met het niet aanpakken van armoede onder (1000!) kinderen.

In Soest wonen en leven naar schatting 1.000 kinderen onder de armoedegrens. Vaak in gezinnen met meer dan alleen geldproblemen. Deze kinderen worden pas echt geholpen als de problemen in het gezin worden aangepakt. Daarmee kan ook het probleem van overlast door hangjongeren beteugeld worden.
Wat zou het mooi zijn als die gezinnen weer écht kunnen meedoen.

LAS is klaar voor de aanpak van die armoede, door vooral die gezinnen te stimuleren, orde op zaken te stellen en kansen te bieden om mee te doen. Dat vraagt verandering in de manier waarop armoedebestrijding wordt opgepakt. Met voldoende steun kan LAS die verandering brengen.

 

Inspraak en samenspraak

Buurtbewoners zijn klaar met de Soester kwartel-politiek. Een politiek die wel luistert maar niet hoort. Enkele van de voorbeelden die het vertrouwen hebben doen zakken tot onder nul.

 • De start van “Wij zijn Soest”, nadat inwoners tot tweemaal toe hun bijdrage leverden, wachten zij nog op een vervolg.
 • Inwoners van Overhees laten tot driemaal toe massaal en met kracht van argumenten hun mening horen over de bouw van een sporthal. En nog steeds wil de politiek niet luisteren. 1450 handtekeningen worden gebagatelliseerd.
 • Bouwplannen voor De Oude Tempel worden doorgedrukt, zonder écht overleg met direct belanghebbenden. Ondanks goed onderbouwde wijzigingsvoorstellen, blijft het bij minzaam aanhoren, van de inwoners, “tegenstanders, die je altijd zult houden”.
 • De Voslaan, waarbij omwonenden het nakijken hebben, nadat hen tot tweemaal toe anders is voorgehouden door de politiek.

LAS is klaar voor de verandering die echt meedoen door buurtbewoners mogelijk maakt. Met uw steun gaat LAS die verandering in de gemeente brengen!

LAS staat klaar voor de ideeën uit de buurt.

 

Inwoners (in o.m. Overhees, Hees, Soest-Zuid en Smitsveen) zijn klaar met een gemeente en politiek die in beton gegoten plannen, hoe goed ook, over hen uitstrooit.
Hoe mooi zou het zijn als ook inwoners direct kunnen meedoen!

LAS is klaar voor échte inspraak!

 

De inwoner als klant

Kom je als burger met een verzoek om informatie of aanvraag voor een wat complexer dienst of product dan wordt het vaak stroperig. Aanvragen voor (ver)bouwen zijn voor velen een lijdensweg. Van afdeling naar afdeling en telkens opnieuw. Vrijwel elke aanvrager heeft deze ervaring. Inwoners hebben vaak het gevoel dat deze dienst “plichtmatig en zonder enig enthousiasme” wordt verleend. Doorlooptijden van een jaar zijn geen uitzondering.

Inwoners van Soest zijn klaar met een gemeente die zo met vergunningverlening omgaat.
Hoe mooi zou het zijn als iedereen met een brede glimlach spreekt over de dienstverlening door het gemeentehuis.

LAS is klaar voor het zorgen voor veranderingen die in de ogen van burgers broodnodig zijn, ook als dat geld kost. Met uw steun kan LAS die verandering gaan brengen!